Сотрудник подразделения

Вадим Вениаминович Кийко

кандидат физико-математических наук

Публикации

 1. 4Ayt A.O., Barachevsky V.A., Duensing A., Fomicheva Y.Y., Gagarskiy S.V., Iglev H., Kiyko V.V., Krayushkin M.M., Sergeev A.N., Veniaminov A.V., Zakharov V.V. Thresholds for nonlinear recording of fluorescent centers in chromone-doped polymer films // Optical and Quantum Electronics - 2017, Vol. 49, No. 2, pp. 72 [IF: 1.29, SJR: 0.419]
  подробнее >>
 2. 3Denisenkov V.S., Kiyko V.V., Vdovin G.V. In-volume heating using high-power laser diodes // Proceedings of SPIE - 2015, Vol. 9348, pp. 934812 [SJR: 0.216]
  подробнее >>
 3. 2Denisenkov V.S., Kiyko V.V., Vdovin G.V. Scatterers shape effect on speckle patterns // Proceedings of SPIE - 2015, Vol. 9333, pp. 933312 [SJR: 0.216]
  подробнее >>
 4. 1Ayt A.O., Barachevsky V.A., Kobeleva O.I., Valova T.M., Gagarskiy S.V., Kiyko V.V., Sergeev A.N., Veniaminov A.V., Zakharov V.V., Krayushkin M.M., Iglev H. Two-photon recording of stable luminescent centers in chromone-doped polymer films // Laser Optics, 2014 International Conference - 2014, pp. 6886252
  подробнее >>